Podmínky spotřebitelské soutěže

Podmínky soutěže “Soutěž o hodinky”

1. Organizátor

Organizátorem soutěže “Soutěž o hodinky” (dále jen ”Soutěž”) je společnost W25 s.r.o., se sídlem Wolkrova 25, 851 01 Bratislava,  IČO: 50775855, DIČ: 2120470517, IČ DPH: SK2120470517, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava V, oddíl Sro, vložka č. 71792/B (dále jen „Organizátor").

2. Termín konání soutěže

Soutěž bude probíhat v datumu 23.01.2020 až 28.2.2020 do 24:00, přičemž výsledky budou vyhlášené dne 6.3.2020.

3. Způsobilost

Soutěže se mohou zúčastnit jen fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, které v čase začátku soutěže dovršili 18. rok věku a jsou plně způsobilé na právní úkony (dále jen “Účastník”). Osoby, které nesplňují podmínky účasti v soutěži, nebo osoby, které jednají v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazené. Soutěžící bude ze soutěže vyloučený v případě, že Organizátor zjistí, nebo bude mít podezření, že Účastník konal podvodně, nebo jakýmkoliv nekalým způsobem ovlivňoval výsledky hlasování. Účastí v soutěži souhlasí s následujícími Pravidly soutěže (dále jen “Pravidla”).

4. Pravidla soutěže

Účastník se může do soutěže zapojit splněním následujících podmínek

a) V termínu konání soutěže (23.01.2020 až 28.2.2020) navštíví webovou stránku https://www.shoproku.cz/soutez?shop=www.timestore.cz#hlasovat-v-cene-popularity, vyplní potřebné údaje (název e-shopu, e.mailová adresa) a odešle svůj hlas kliknutím na tlačítko “Odeslat můj hlas” a zahlasujete tímto způsobem v soutěži SHOPROKU 2019 za internetový obchod Organizátora soutěže.

b) Potvrdí svůj hlas kliknutím na odkaz v potvrzovacím e-mailu, které obdrží obratem po úspěšném odeslání hlasu zmíněný v bodě 4) písm. a).

c) Přepošle potvrzovací e-mail, nebo snímek obrazovky potvrzovacího e-mailu a do těla zprávy uvede celé svoje jméno. E-mail musí být přeposlaný ze stejné e-mailové adresy, na kterou byl odeslaný potvrzující e-mail a musí být tak učiněné nejpozději do dne 28.2.2020 (včetně).

d) E-mail musí obsahovat celé jméno účastníka, adresu trvalého pobytu, telefonní číslo a doručovací adresu, pokud je jiná jako adresa trvalého pobytu.

Ze soutěže budou vyloučeni všichni účastníci, kteří uskutečnili hlasování po termínu konání soutěže, a to po termínu zmíněný v bodě 4) písm. c) pravidel této soutěže, nebo odešlou potvrzovací e-mail s potvrzením v bodě 4) písm. c) pravidel této soutěže po termínu konání soutěže. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele.

Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí o udělení nebo neudělení výhry a taktéž si vyhrazuje právo vyřadit jakéhokoliv účastníka soutěže. Tato rozhodnutí jsou konečné a není možné se proti nim odvolat.

V případě nesplnění podmínek a vyloučení výherce ze soutěže, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady v prospěch organizátora soutěže, který je povinny ji udělit jinému účastníkovi soutěže. Organizátor neodpovídá za škodu způsobenou jiným jako řádným užíváním výhry.

V případě, že výherce soutěže do 48 hodin od oznámení způsobem podle předcházející věty tohoto bodu o výhru nepřihlásí nebo výhru odmítne, je Organizátor soutěže oprávněný vybrat náhradního výherce soutěže.

Odesláním soutěžního e-mailu zmíněném v bodě 4) písm. c) pravidel této soutěže uděluje Účastník Organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci soutěže s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) (2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/446/ES (dále jen GDPR) a zároveň potvrzuje souhlas s pravidly soutěže.

5. Ceny v soutěži

Výhrou v soutěži se rozumí 1x hodinky Seiko Chronograph SSB301P1 a 1x hodinky Prim Fashion W02P.13042.B. Výhru není možné vyměnit za jiný produkt. Zároveň není možné reklamovat předmět výhry.

6. Neudělení výhry

V případě nesplnění podmínek, nebo porušení pravidel soutěže má Organizátor právo výhru Účastníkovi neudělit a vybrat tak náhradního výherce. Toto rozhodnutí Organizátora není možné změnit ani se proti němu odvolat.

7. Vyhlášení výsledků soutěže

Účastník v soutěži dává Účastník Organizátorovi souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, které budou použité na vyhlášení výsledků soutěže. Pro oznámení výhry použije organizátor soutěže e-mailovou adresu Účastníka, na kterou bude Účastník kontaktovaný s oznámením o výhře. Výhercové jméno a příjmení bude zveřejněné na webové stránky Organizátora, www.timestore.cz. Podrobní informace o zveřejnění osobních údajů Účastníka v bodě 8.

Výherce soutěže bude vylosovaný náhodným výběrem, či už prostřednictvím mauálního výběru nebo pomocí softwarového řešení.

Organizátor nenese odpovědnost za nedoručení e-mailu s informací o výhře, nebo odpovědí ze strany Účastníka (výherce).

Soutěžící si nemůže nárokovat jinou výhru, nebo si nárokovat finanční, nebo jiné protiplnění, které by odpovídalo hodnotě výhry. Organizátor nenese odpovědnost za doručení výhry, za její poškození, nebo meškání či ztrátu počas přepravy. Stejně není možné reklamovat předmět výhry.

8. Zpracování poskytnutých osobních údajů

Správcem osobních údajů je Organizátor soutěže, tj. společnost W25 s.r.o., se sídlem Wolkrova 25, 85101 Bratislava, IČO? 50775855, DIČ: 2120470517, IČ DPH: SK2120470517. V souladu s nařízením GDPR zpracovává osobní údaje pro potřeby soutěže, která tvoří zejména: jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště, resp. doručovací adresa a telefonní číslo Účastníka.

Tyto údaje jsou zpracované za následujícími účely: 

- pořádání soutěže včetně jejího vyhodnocení a zveřejnění jejích výsledků. Identifikační údaje Účastníka budou na webové stránce Pořadatele zveřejněny ve zkrácené podobě, například: Účastník, resp. Výherce se jménem "Tomáš Hodinkový, s adresou trvalého bydliště 5. máje, Praha 13, 155 00", bude na webové stránce zveřejněn jako Tomáš H., Praha 13.
- doručení, resp. předání výhry vítězi soutěže
- interní záležitosti týkající se soutěže, jako například evidence, potřeby účetnictví apod.

Osobní údaje subjektů jsou zpracovány po celou dobu trvání soutěže, tj. (23.01.2020 až 28.2.2020), také dále po dobu tří měsíců po vyhlášení výsledků soutěže.

V souladu s nařízením GDPR má Účastník právo:

- na přístup k osobním údajům (Čl. 15 GDPR)
- na vymazání osobních údajů (Čl.17 GDPR)
- na přenositelnost údajů (Čl. 20 GDPR)
- podat proti správci stížnost u kontrolního orgánu (Čl. 77 GDPR)
- na opravu nepřesných údajů (Čl. 16 GDPR)
- na omezení zpracování osobních údajů (Čl. 18 GDPR)
- na vznesení námitek pokud je zpracování osobních údajů prováděné ve veřejném zájmu či pro účely oprávněných zájmů správce (Čl. 21 GDPR)

9. Předání výhry

Předání výhry zajistí Organizátor odesláním výhry na adresu, kterou účastník uvede po kontaktování. Výhra bude předaná vylosovanému účastníkovi osobně kurýrní službou.

10. Další podmínky

Organizátor soutěže neodpovídá za to, že výherce v rámci oznámení kontaktních údajů uvedl nesprávnou adresu, na kterou mu měla být zaslána výhra nebo nepřevzetím výhry. Organizátor soutěže neodpovídá ani za jiné důvody, pro které výherci nebyla výhra doručena, s výjimkou důvodů na straně Organizátora soutěže. Organizátor soutěže nehradí účastníkům soutěže žádné náklady, které tímto vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži.

11. Vyloučení odpovědnosti / změna podmínek

Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv změnit, či bez náhrady ukončit, a to z důvodu hodného zvláštního zřetele (např. vyšší moc, technické problémy). Organizátor si vyhrazuje v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže.

Pokud Organizátor zjistí, že existuje jakékoli podezření z porušení podmínek Soutěže Účastníkem, je Organizátor oprávněn bez dalšího upozornění Účastníka vyřadit ze hry. Takové rozhodnutí Organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

V případě jakýchkoliv dotazů souvisejících se spotřebitelskou soutěží mohou účastníci soutěže kontaktovat Organizátora na e-mailové adrese: timestore@timestore.cz.

 

V Bratislavě dne 23.01.2020

  • Bez udání důvodu 30 dní na vrácení

  • Jsme ověřený obchod 97 % spokojenost

  • 100% garance původu Výhradně originální zboží

  • Expedujeme každý pracovní den 9618 modelů skladem